Metodologia

Les dades d’afluència de persones són captades de forma automatitzada a través de la plataforma Google Maps. Aquesta plataforma recull les dades de l’històric d’ubicacions de les persones usuàries, les quals han donat el seu permís. Són doncs dades provinents d’usuaris i usuàries. A partir d’aquestes dades la plataforma Google Maps les afegeix, conformant l’apartat d’horaris populars, basat en la quantitat de dispositius mòbils que es concentren en un indicador geogràfic. Aquestes dades són relatives, no absolutes; per una franja horària, l’afluència es calcula en una escala de 0 a 100, on 100 és el moment de més afluència de tota la setmana, i 0 és el moment en què el mercat està buit. Això ens permet elaborar anàlisis comparatives.

Aquelles ubicacions / mercats que mostren afluència 0 als gràfics, volen dir que no es disposen de dades a Google Maps. Normalment perquè no hi ha afluència de persones suficient.

La pàgina actualitza les dades periòdicament, no s’indica el període de temps agregat (bisetmanal, mensual, trimestral), però en molts casos la plataforma proporciona aquesta informació en temps real.

Les gràfiques d’afluència de persones creuades amb diverses variables socioeconòmiques del municipi ( nivell de renda , població …) mostren a “afluència”, el promig del número de personas que visiten els mercats per cada hora de tots els dies de la setmana, i de les dades dels darrers mesos del municipis que corresponen a aquest umbral.

Respecte a les dades dels indicadors socioeconòmics dels municipis, s’han extret de conjunts de dades obertes publicades per institucions en els seus respectius portals open data. L’extracció s’ha realitzat preferentment a través de les APIs que ofereixen, recollint les dades del darrer període disponible en cada cas.

Les fonts de dades obertes esmentades es llisten a l’apartat “Datasets”.