La ciutat Molins de Rei té una població de 25.868 habitants amb un índex d’envelliment de 91.57%
La seva renda és de 20402.0 €
Hi ha mercat Diumenge

Aquestes dades són relatives, no absolutes; per a una franja horària donada, l’afluència es calcula en una escala de 0 a 100, on 100 és el moment de més afluència de tota la setmana, i 0 és el moment en què el mercat està buit.
Això ens permet realitzar anàlisis comparatives.

Code Embed: No embed code was found for CODE_load_bokeh-82

Code Embed: No embed code was found for CODE_main_map_82-0


Code Embed: No embed code was found for CODE_main_map_82-1


Code Embed: No embed code was found for CODE_main_map_82-2