La ciutat Cornellà de Llobregat té una població de 88.592 habitants amb un índex d’envelliment de 126.96%
La seva renda és de 15962.0 €
No està disponible els dies de mercat

Aquestes dades són relatives, no absolutes; per a una franja horària donada, l’afluència es calcula en una escala de 0 a 100, on 100 és el moment de més afluència de tota la setmana, i 0 és el moment en què el mercat està buit.
Això ens permet realitzar anàlisis comparatives.