La ciutat Barcelona té una població de 1.636.762 habitants amb un índex d’envelliment de 160.26%
La seva renda és de 23845.0 €
Hi ha mercat Dimecres

Aquestes dades són relatives, no absolutes; per a una franja horària donada, l’afluència es calcula en una escala de 0 a 100, on 100 és el moment de més afluència de tota la setmana, i 0 és el moment en què el mercat està buit.
Això ens permet realitzar anàlisis comparatives.